Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình


1. Các thành phần cơ bảnMỗi ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.a) Bảng chữ cái là tập các kí tự được dùng để viết chương trình....
Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?Trả lời:Người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao, bởi những lí do sau:- Ngôn ngữ lập trình bậc cao gần với ngôn...
Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?Trả lời:Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chươnng trình...
Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?Trả lời:Biên dịch và thông dịch khác nhau ở những điếm sau:- Trình biên dịch duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch được không. Dịch...
Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?Trả lời:Các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn, đó là: Tên dành riêng không được dùng khác với ý nghĩa xác định, tên...
Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.Trả lời:Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và có độ dài khác nhau:tinhoctin_hoc_2007hanoi2007Lưu ý: Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:- Chỉ bao gồm...
Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.Trả lời: Biểu diễnDiễn giải c) 6,23Dấu phẩy phải thay bằng dẩu chấm (.) e) A20Là tên chưa có giá trị...