Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng là:Nông dân, quý tộc, tăng lữTăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thử baQuý tộc, tư sản, nông dânQuý...
Hãy điền chữ Đ( đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Trong xã hội phong kiến Pháp,chỉ có Quý tộc là đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế mà không phải đóng...
Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng. Hướng dẫn trả lời:
Hãy nối ô bên trái với ô bên phải đê làm rõ các nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Hướng dẫn làm bài:Nối 1 với A,B,D ; nối 2 với C
Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.Thời gianSự kiện1.Khai mạc hội Nghị ba đẳng cấp2.Quần chúng tấn công...
Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để thấy được sự phát triển của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.Hướng dẫn làm bài:Chế độ quân chủ lập hiến ( 14/7/1789 -> 10/8/1792 ) - Giai...
Hãy vẽ sơ đồ thê hiện quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Hướng dẫn trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com
Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? Hướng dẫn làm bài:Quần chúng nhân dân đã làm nên những sự kiện quan trọng có ý nghĩa quyết định: lật...
Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ thứ XVIII.Hướng dẫn trả lời:Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống...