Bài 2. Căn bậc hai của số phức, phương trình bậc hai


Hỏi khi số thức a thay đổi tùy ý thì các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của a + i vạch nên đường nào?GiảiViết \(z = x + yi\left( {x,y \in R} \right)\) thì\({z^2}...
a) Chứng minh rằng nếu ba số phức  \({z_1},{z_2},{z_3}\) thỏa mãn                    \(\left\{ \matrix{\left| {{z_1}} \right| = \left| {{z_2}} \right| = \left| {{z_3}} \right| = 1 \hfill \cr{z_1} + {z_2} + {z_3} = 1 \hfill \cr}  \right.\)Thì một trong ba số...