Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức


\((a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\);\((a + bi) - ( c + di) = (a - c) + (b - d)i\);\((a + bi)( c + di) = (ac - bd)...
Đề bàiTheo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính:(3 + 2i) + (5 + 8i);(7 + 5i) – (4 + 3i);Lời giải chi tiết(3 + 2i) + (5 + 8i) = (3 + 5) +...
Đề bàiThực hiện các phép tính sau:a) \((3 - 5i) + (2 + 4i)\);       b) \((-2 - 3i) + (-1 - 7i)\);c) \((4 + 3i) - (5 - 7i)\);       d) \((2 - 3i) -...
Đề bàiTheo quy tắc nhân đa thức với chú ý i2 = -1, hãy tính (3 + 2i)(2 + 3i).Lời giải chi tiết(3 + 2i)(2 + 3i) = 3.2 + 3.3i + 2i.2 + 2i.3i = 6 + 9i + 4i...
Đề bàiHãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức.Lời giải chi tiếtCác tính chất của phép cộng.
Đề bàiTính \(α + β, α - β\), biết:a) \(α = 3, β = 2i\)                   b) \(α = 1- 2i, β = 6i\).c) \(α = 5i, β = -7i\)               ...
Đề bàiThực hiện các phép tính sau:a) \((3 - 2i)(2 - 3i)\);               b) \((-1 + i)(3 + 7i)\);c) \(5(4 + 3i)\)                           ...
Đề bàiTính \({i^3},{i^4},{i^5}\).Nêu cách tính \(i^n\) với \(n\) là một số tự nhiên tuỳ ý.Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhân tích \({i^3} = {i^2}.i;\,\,\,{i^4} = {i^3}.i;\,\,{i^5} = {i^4}.i\), sử dụng quy ước \({i^2} =  - 1\).Lời giải chi tiếtBài 4. Hướng dẫn...
Đề bàiTính:a) \((2 + 3i)^2\);                       b) \((2 + 3i)^3\)    Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng các hằng đẳng thức: \[\begin{array}{l}{\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab...