Bài 2. Cực trị của hàm số


Bài 11. Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = {1 \over 3}{x^3} + 2{x^2} + 3x - 1\);b) \(f\left( x \right) = {1 \over 3}{x^3} - {x^2} + 2x - 10\)c) \(f\left( x \right) =...
Bài 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(y = x\sqrt {4 - {x^2}} \)              b) \(y = \sqrt {8 - {x^2}} \)c) \(y = x - \sin 2x + 2\)   ...
Bài 13. Tìm các hệ số \(a, b, c, d\) của hàm số:  \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) sao cho hàm số \(f\) đạt cực tiểu tại điểm \(x = 0,f\left( 0 \right) = 0\) và đạt...
Bài 14. Xác định các hệ số \(a,b, c\) sao cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} + a{x^2} + bx + c\) đạt cực trị bằng \(0\) tại điểm \(x=-2\) và đồ thị của hàm số đi qua điểm...
Bài 15. Chứng minh rằng với mọi giá trị của \(m\), hàm số: \(y = {{{x^2} - m\left( {m + 1} \right)x + {m^3} + 1} \over {x - m}}\) luôn có cực đại và cực tiểuGiảiTXĐ: \(D = {\mathbb{R}}\backslash...