Bài 2. Cực trị của hàm số


Tóm tắt kiến thức.1. Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x0 ∈ (a ; b).- Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x) < f(x0), ∀x ∈ (x0 - h ; x0 + h), x...
Đề bàiDựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất):a) y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞); b) \(y = {{x{{(x + 3)}^2}} \over 3}\) trong...
Đề bàiGiả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số \({{f({x_0} + \Delta x) - \,f({x_0})} \over {\Delta x}}\) khi Δx → 0 trong hai...
Đề bàia) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không.y = -2x + 1;\(y = {{x{{(x - 3)}^2}} \over 3}\,\,\,(H.8)\)b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và...
Đề bàiChứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không?Lời giải chi tiết\(y = \,|x|\, = \left\{ \matrix{ x;\,\,x \ge 0 \hfill \cr -...
Đề bàiÁp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số: \(f(x) = \,x({x^2} - 3)\)Lời giải chi tiết1. TXĐ: D = R2. f’(x) = 3x2 – 3. Cho f’(x) = 0 ⇔ x = 1...
Đề bàiÁp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: a) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}2{x^{3}} + {\rm{ }}3{x^2}-{\rm{ }}36x{\rm{ }}-{\rm{ }}10\) ;                            b) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}x{^4} + {\rm{ }}2{x^2}-{\rm{ }}3\) ;c) \(y = x +...
Đề bàiÁp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:      a) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^4} - {\rm{ }}2{x^2} + {\rm{ }}1\) ;       b) \( y = sin2x – x\);      c)...
Đề bàiChứng minh rằng hàm số \(y=\sqrt{\left | x \right |}\) không có đạo hàm tại \(x = 0\) nhưng vẫn đạt cực tiểu tại điểm đó.Phương pháp giải - Xem chi tiết*) Để chứng minh hàm số không có đạo hàm...
Đề bàiChứng minh rằng với mọi giá trị của tham số \(m\), hàm số\(y{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}-{\rm{ }}m{x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}1\)luôn luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiTìm \(a\) và \(b\) để các cực trị của hàm số\(y=\frac{5}{3}a^{2}x^{3}+2ax^{2}-9x+b\)đều là những số dương và \(x_{0}=-\frac{5}{9}\) là điểm cực đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtXét hai trường hợp \(a=0\) và \(a \ne 0\).TH1: \(a=0\), hàm số là hàm bậc...
Đề bàiXác định giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y=\frac{x^{2}+mx+1}{x+m}\) đạt cực đại tại \(x = 2\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng điều kiện cần để \(x_0\) được gọi la điểm cực trị của hàm số...