Bài 2. Cực trị của hàm số – Sách bài tập Toán 12


Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(y = {{x + 1} \over {{x^2} + 8}}\)                                               ...
Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(y =  - 2{x^2} + 7x - 5\)                                                 ...
Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(y = x - 6\root 3 \of {{x^2}} \)                                               ...
Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(y = \sin 2x\)                                                         ...
Xác định giá trị của m để hàm số sau có cực trị:a) \(y = {x^3} - 3{x^2} + mx - 5\)b) \(y = {x^3} + 2m{x^2} + mx - 1\)c) \(y = {{{x^2} - 2mx + 5} \over {x...
Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = x3 – 2x2 + mx + 1  đạt cực tiểu tại x = 1.(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)Hướng dẫn làm bài:TXĐ:  D = R       y’...
Xác định m để hàm số: \(y = {x^3} - m{x^2} + (m - {2 \over 3})x + 5\)  có cực trị tại x = 1. Khi đó, hàm số đạt cực tiểu hay đạt cực đại? Tính cực trị...
Chứng minh rằng hàm số: \(f(x) = \left\{ \matrix{ - 2x,\forall x \ge 0 \hfill \cr \sin {x \over 2},\forall x < 0 \hfill \cr} \right.\)                               ...
Xác định giá trị m để hàm số sau không có cực trị.\(y = {{{x^2} + 2mx - 3} \over {x - m}}\) Hướng dẫn làm bài:Hàm số không có cực trị khi đạo hàm của nó không đổi dấu trên...