Bài 2. Cực trị của hàm số – Sách bài tập Toán 12 Nâng cao


Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(f(x) = {{{x^2} + 8x - 24} \over {{x^2} - 4}}\)                                         b) \(f(x) = {x \over {{x^2} + 4}}\)c) \(f(x) = x\sqrt {3 - x} \)                                                                  d) \(f(x) = {x^2} - 2\left| x...
Tìm cực trị của các hàm số sau:a) \(y = \sin {x^2} - \sqrt 3 {\rm{cos}}x;x \in \left[ {0;\pi } \right]\)b) \(y = 2\sin x + {\rm{cos2}}x;x \in \left[ {0;\pi } \right]\)Giải           a) \(y' = 2\sin x\cos x + \sqrt...
Tìm các số thực p và q sao cho hàm số                                \(f(x) = x + p + {q \over {x + 1}}\)Đạt cực đại tại điểm \(x =  - 2{\rm{ }}\) và \({\rm{ }}f\left( { - 2} \right) =  -...