Bài 2. Diện tích hình chữ nhật


Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là \(l\). Tính diện tích tam giác đó.Giải: Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là a (0 < a < )Theo định lý Pi-ta-go ta...
Tính diện tích các hình trên hình 182 (mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích ).Hãy giải thích vì sao được tính như vậy.Giải:                            ...
Trên giấy kẻ ô vuông, hãy vẽ:a. Hai hình chữ nhật có cùng chu vi nhưng khác diện tích.b. Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng cùng diện tích.Giải: Hình vẽ sau đây        ...
Cho hình bình hành ABCD (h. 183). Từ A và C kẻ AH và CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích.Giải:            ...
Cho hình bình hành ABCD (h. 184). Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tai E, F.a. Chứng minh rằng hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích.b. Các hình đó có phải...
Trên hình 185, các tứ giác ABCD và EFCH đều là hình bình hành. Điểm E nằm trên đường chéo AC.a. Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích.b. ABCFE có phải là đa giác...
Cho một tam giác vuông cân. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích của hình vuông dựng trên  cạnh huyền(không sử dụng định lý Py-ta-go)Giải:         ...
a. Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật, với chiều rộng đo được là 4m và chiều dài là 6m. Để có thể lát kín nền đó cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh...
a. Dùng diện tích để chứng tỏ: \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\)b. Dùng diện tích để chứng tỏ: \({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)với điều kiện b < aGiải:...
Đố vuia. Có thể dùng kéo cắt một lần và chỉ cắt theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành hai mảnh để ghép lại được một tam giác vuông hay không?b. Có thể dùng kéo cắt hai lần...
Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:a. Chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không thay đổi?b. Chiều rộng giảm 2 lần, chiều dài không thay đổi?c. Chiều dài và chiều rộng đều tăng 4 lần?d....
Cho hình chữ nhật có diện tích là 20 ( đơn vị diện tích) và hai kích thước là x và y   (đơn vị dài)a. Hãy điền vào ô trống trong bảng saux1 4 8 20y 10 4 2 b. Theo bảng vừa thành lập, hãy biểu...
a. Diện tích của hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh tăng 10%?b. Diện tích của hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm 10%?Giải: a. Gọi độ dài cạnh hình chữ...
Diện tích hình chữ nhật bằng 48 \(c{m^2}\), một cạnh của nó có độ dài 8cm. Đường thẳng song song với một trong các cạnh của hình chữ nhật chia hình chữ nhật đó thành hai hình chữ nhật bằng...
Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là 16 (cm) và diện tích của hình chữ nhật là 28 \(c{m^2}\).Giải:Gọi độ dài hai cạnh của hình chữ nhật là a...
Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số các cạnh là \({4 \over 9}\) và diện tích của nó là 144.Giải: Gọi độ dài hai cạnh hình chữ nhật là a và b (0 < a <...