Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm


Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của ba dây dẫn khác nhaua) Từ đồ thị, hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua...
Cho điện trở R = 15 Ωa)   Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?b)   Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A...
Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt giữa hai đầu vật dẫn bằng kim loại, người ta thu được bảng số liệu sau:Ư(V)01,53,04,56,07,59,0I(A)00,310,610,901,291,491,78a)   Vẽ đồ thi biểu diễn sự...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, điện trở R1= 10Ω , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN = 12V.a) Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1b) Giữ nguyên UMN = 12V, thay điện...
Điện trở của một dây dàn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.C....
Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?A.   \(U = {I \over...
Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trớ?A. Ôm (Q).                 B. Oát (W).                  C. Ampe (A).                D. Vôn (V).Trả lời:Chọn A. Ôm (Q)
Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm. có thế làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn?A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế   ...
Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω có một hiệu điện thế là U = 3,2V.a.Tính cường độ dòng điện I1 đi qua điện trở này khi đó.b. Giữ nguyên hiệu điện thế U đã cho trên đây,...
Dựa vào công thức   \(R = {U \over I}\) có học sinh phát biểu như sau:“Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng...
Trên hình 2.3 có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R1 và R2.a.Từ đồ thị này hãy tính trị số các điện trở R1...
Đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ 0,15A.a.Tính trị số của điện trở này..b. Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này...