Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét


Cho tam giác ABC có cạnh BC = a. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = DE = EB. Từ D, E kẻ các đường thẳng song song với BC, cắt cạnh AC theo...
Hình 6 chi biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm.Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng MN, AC.Giải: (xem hình 6) Trong ∆ ABC, ta có: MN // BC (gt)Suy...
Hình 7 cho biết tam giác ABC vuông tại A, MN // BC, AB = 24cm, AM = 16cm, AN = 12cm. Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng NC và BC.Giải: (xem hình 7) Trong ∆ ABC ta...
Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.8).Chứng minh rằng: OA.OD = OB.OC.Giải: (hình 8 trang 84 sbt) Trong ∆ OCD, ta có: AB // CD (gt)Suy ra: \({{OA} \over {OC}}...
Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên và các đường chéo AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q (h.9)Chứng minh rằng...
Cho hình thang ABCD (AB // CD). Trên cạnh bên AD lấy điểm E sao cho \({{AE} \over {ED}} = {p \over q}\). Qua E kẻ đường thẳng song song với các đáy và cắt BC tại FChứng minh rằng:...
Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.11). Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Cho biết MD = 3MO, đáy lớn CD...
Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M. Chứng minh rằng:a.  MN// AB;b. \(MN = {{CD - AB} \over 2}\)Giải: a. Gọi P...
Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M, N. Chứng...
Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại O. Chứng minh rằng OM.OC = ON.OBGiải: (hình bs.8 trang 107 sbt) Vì M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB nên đường thẳng...
Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M, K, N, H lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ O xuống các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng...
Cho trước ba đoạn thẳng có độ dài tương ứng là m, n và p. Dựng đoạn thẳng thứ tư có độ dài q sao cho \({m \over n} = {p \over q}\)Giải: (hình trang 93 sgbt) Cách dựng:- Dựng hai...
Cho ba đoạn thẳng AB = 3cm, CD = 5cm, EF = 2cm. Dựng đoạn thẳng thứ tư có độ dài a sao cho \({{AB} \over {CD}} = {{EF} \over a}\) hay \({3 \over 5} = {2 \over a}\). Tính...
Hình bs.1 cho biết AB // CD, O ∈ MN, MN = 5cm, OB = 1,5cm, OD = 4,5cm, MB = 1cm.Hãy chọn kết quả đúng.1. Độ dài của đoạn thẳng MO (tính theo đơn vị cm) là:A. 1,25B. 2,25C....