Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc hai.


Cho hàm số \(y = 0,1{x^2}\)a) Vẽ đồ thị của hàm số.b) Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không: A(3; 0,9), B(-5; 2,5), C(-10, 1)?Giảia) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 0,1{x^2}\)x-5-2025\(y = 0,1{x^2}\)2,50,400,42,5b) Thay hoành độ điểm A...
Cho hàm số \(y = a{x^2}\). Xác định hệ số a trong các trường hợp sau:a) Đồ thị của nó đi qua điểm A(3; 12);b) Đồ thị của nó đi qua điểm B(-2; 3).Giảia) Đồ thị hàm số \(y =...
Cho hàm số  \(y = 0,2{x^2}\)a) Biết rằng điểm A(-2; b) thuộc đồ thị, hãy tính b. Điểm A’(2; b) có thuộc đồ thị của hàm số không? Vì sao?b) Biết rằng điểm C(c; 6) thuộc đồ thị, hãy tính...
Cho hai hàm số \(y = 0,2{x^2}\) và \(y = x\)a) Vẽ hai đồ thị của những hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm tọa độ của các giao điểm của hai đồ thị.Giảia) Vẽ đồ thị hàm...
Cho hàm số \(y = a{x^2}\)a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng \(y =  - 2x + 3\) tại điểm A có hoành độ bằng 1.b) Vẽ đồ thị của hàm số \(y =...
Cho hàm số \(y = {3 \over 4}{x^2}\)a) Vẽ đồ thị của hàm số.b) Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng -2. Bằng đồ thị, tìm tung độ của A.c) Tìm trên đồ thị các điểm có tung...
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\)a) Vẽ đồ thị của hàm số.b) Không làm tính, dùng đồ thị để so sánh f(-1,5) và f(-0,5), f(0,75) và f(1,5).c) Dùng đồ thị, tìm những giá trị thích hợp...
Câu 2.1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Parabol \(y = a{x^2}\) trong hình vẽ có hệ số a là bao nhiêu?A) 1B) -1C) 2D) \({1 \over 2}\)GiảiParabol \(y = {x^2}\) trong hình vẽ có hệ số a bằngChọn D) \({1...