Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).


A. Kiến thức cơ bản:1. Đồ thị hàm số:Đồ thị của hàm số \(y = a{x^2}\) (\(a ≠ 0\)) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi...
Đề bàiHãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau (h.6): - Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành?- Vị trí của cặp điểm A, A’ đối...
Đề bàiCho hàm số \(y = {{ - 1} \over 2}{x^2}\)a) Trên đồ thị của hàm số này, xác định điểm D có hoành độ bằng 3. Tìm tung độ của điểm D bằng hai cách: bằng đồ thị; bằng...
Đề bàiCho hai hàm số: \(y = \dfrac{3}{2}{x^2},y =  - \dfrac{3}{2}{x^2}\). Điền vào những ô trống của các bảng sau rồi vẽ hai đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ.Nhận xét về tính đối xứng của hai đồ...
Đề bàiCho ba hàm số:\(y = \dfrac{1}{2}{x^2};\ y = {x^2};\ y = 2{x^2}\).a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm ba điểm \(A,\  B,\ C\) có cùng hoành độ \(x =...
Đề bàiCho hàm số \(y = f(x) = {x^2}\).a) Vẽ đồ thị của hàm số đó.b) Tính các giá trị \(f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5)\).c) Dùng đồ thị để ước lượng các giá trị \({(0,5)^2};{( - 1,5)^2};{(2,5)^2}\).d) Dùng đồ thị để ước...
Đề bàiTrên mặt phẳng tọa độ (h.10), có một điểm \(M\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = a{x^2}\).a) Tìm hệ số \(a\)b) Điểm \(A(4; 4)\) có thuộc đồ thị không?c) Hãy tìm thêm hai điểm nữa (không kể...
Đề bàiBiết rằng đường cong trong hình 11 là một parabol \(y = a{x^2}\).a) Tìm hệ số \(a\).b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ \(x = -3\).c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ \(y...
Đề bàiCho hai hàm số \(y = \dfrac{1 }{3}{x^2}\) và \(y = -x + 6\).a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị đó.Phương...
Đề bàiCho hàm số \(y =  - 0.75{x^2}\). Qua đồ thị của hàm số đó, hãy cho biết khi \(x\) tăng từ \(-2\) đến \(4\) thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của \(y\) là bao nhiêu?Phương...
Đề bàiTrong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi phương trình ấy:a) x2 – 4 = 0b) x3 + 4x2 – 2 = 0c) 2x2...