Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn


Lý thuyết về đường kính và dây của đường trònTóm tắt kiến thức:1. So sánh độ dài của đường kính và dây.Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.2. Quan hệ vuông góc giữa đường...
Đề bàiHãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm của một dây có thể không vuông góc với dây ấy. Lời giải chi tiếtO là trung điểm của CDAB đi qua trung điểm...
Đề bàiCho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm. Lời giải chi tiếtOM là 1 phần đường kính đi qua trung điểm của AB\( \Rightarrow OM \bot AB\)Xét...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\), các đường cao \(BD\) và \(CE\). Chứng minh rằng:a) Bốn điểm \(B,\ E,\ D,\ C\) cùng thuộc một đường tròn.b) \(DE < BC\)Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Sử dụng tính chất: Trong tam...
Đề bàiCho đường tròn \((O)\) đường kính \(AB\), dây \(CD\) không cắt đường kính \(AB\). Gọi \(H\) và \(K\) theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ \(A\) và \(B\) đến \(CD\). Chứng minh rằng \(CH=DK\)Gợi ý: Kẻ...
Đề bàiCho đường tròn (O; R) và một dây cung AB. Gọi I là trung điểm của AB. Tia OI cắt cung AB tại M.a. Cho R = 5cm, AB = 6cm. Tính độ dài dây cung MA.b. Cho MN...
Đề bàiCho đường tròn (O) đường kính \(AB = 2R\). Một dây CD không đi qua tâm O sao cho \(\widehat {COD} = 90^\circ \) và CD cắt đường thẳng AB tại E (D nằm giữa hai điểm E và...
Đề bàiCho đường tròn (O) đường kính AB. Dây CD cắt đường kính AB tại điểm I. Gọi H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh rằng: \(CH...
Đề bàiCho đường tròn tâm O, đường kính AB. Từ A và B kẻ hai dây cung AC và BD song song với nhau.a. Chứng minh: \(AC = BD\).b. Chứng minh rằng ba điểm C, O, D thẳng hàng.Lời giải...
Đề bàiCho đường tròn (O). Hai dây AB và CD song song với nhau. Biết \(AB = 30cm, CD = 40cm\), khoảng cách giữa hai dây là 35cm. Tính bán kính đường tròn (O).Lời giải chi tiếtKẻ \(OH ⊥ AB\),...