Bài 2: Góc


Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình 2.Có bao nhiêu góc tất cả?GiảiGóc BAC ký hiệu \(\widehat {BAC}\).Góc BAD ký hiệu \(\widehat {BAD}\).Góc CAD ký hiệu \(\widehat {CAD}\).Có tất cả là 3 góc.
Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là \({\widehat O_1},\widehat {{O_2}},\widehat {{O_3}}\).Điền vào bảng sau:GiảiTa có 2 trường hợp hình vẽ điền vào bảng:
Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:a) Góc xOy là hình gồm …………………………b) Góc yOz được ký hiệu là……………………..c) Góc bẹt là góc có ………………………………Giảia) Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy.b) Góc...
Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu …………………GiảiKhi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu...
Câu 2.1 trang 83 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Nhìn và đọc tên góc, tên đỉnh, tên các cạnh, viết ký hiệu của mỗi góc có trong hình bs.3GiảiBài này có các góc là xAk, xAy, xAm,...
Vẽ:a) Góc xOy.b) Tia OM nằm trong góc xOy.c) Điểm N nằm trong góc xOy.Giải