Bài 2. Hàm số bậc nhất – Sách bài tập Toán 9


Trong  các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b xét xem  hàm số nào nghịch biến?a) \(y = 3 - 0,5x\);              ...
Cho hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x + 5.\)a)      Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến;b)      Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số...
Cho hàm số \(y = \left( {m + 1} \right)x + 5\).a)      Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? vì sao?b)      Tính các giá trị tương ứng của y khi x nhận các giá trị sau:0;...
Một hình  chữ nhật có kích thước là 25 cm và 40 cm. Người ta tang mỗi kích thước của hình chữ nhật thêm x cm. Gọi S và P thứ tự là diện tích và chu vi của hình...
Chứng minh rằng hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.Gợi ý làm bài:Xét hàm số bậc nhất y = ax +b ( \(a \ne 0\) )...
Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?a) \(y = \sqrt {m - 3x}  + {2 \over 3}\) ;b) \(S = {1 \over {m + 2}}t - {3 \over 4}\) (t là...
Tìm trên mặt phẳng tọa độ tất cả các điểm:a)      Có tung độ bằng 5;b)      Có hoành độ bằng 2;c)      Có tung độ bằng 0;d)     Có hoành độ bằng 0;e)      Có hoành độ và tung độ bằng nhau;f)       Có hoành...
Tìm khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ, biết rằng:a)      A(1;1),                                    B(5;4);b)      M(-2;2),                                  N(3;5);c)      P(\(x_1; y_1\) ),                             Q(\(x_2; y_2\) )Gợi ý làm bài:a)...