Bài 2. Hàm số lũy thừa


Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) \(y = {({x^2} - 4x + 3)^{ - 2}}\)                                            ...
Tính đạo hàm của các hàm số cho ở bài 2.6a) \(y = {({x^2} - 4x + 3)^{ - 2}}\)                                        ...
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:a) \(y = {x^{ - 3}}\)                            b) \(y = {x^{ - {1 \over 2}}}\)   ...
Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ:                        \(y = {x^6}\)    và  \(y = {x^{ - 6}}\)Hướng dẫn làm bài:* Xét...
Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = {x^2}\) và \(y = {x^{{1 \over 2}}}\)  trên cùng một hệ trục tọa độ. Hãy so sánh giá trị của các hàm số đó khi \(x = 0,5;1;{3 \over 2};2;3;4.\)Hướng dẫn làm...
Hãy viết các số sau theo thứ tự tăng dần:a) \({(0,3)^\pi },{(0,3)^{0,5}},{(0,3)^{\frac{2}{3}}},{(0,3)^{3,1415}}\)                                    b) \(\sqrt {{2^\pi }},{(1,9)^\pi },{(\frac{1}{{\sqrt 2 }})^\pi },{\pi ^\pi }\)c) \({5^{ -...