Bài 2. Hàm số lũy thừa


1. Khái niệm hàm số lũy thừaHàm số lũy thừa là các hàm số dạng y= xα, với α là một số thực đã cho. Các hàm số  lũy thừa có tập xác định khác nhau, tùy theo α: - Nếu α ∈ ℤ+ thì tập...
Đề bàiVẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng:\(y = {x^2};\,y = {x^{{1 \over 2}}};\,y = {x^{ - 1}}\)Lời giải chi tiếtĐồ thị...
Đề bàiTìm tập xác định của các hàm số:a) y= \(\left ( 1-x \right )^{\frac{-1}{3}}\);                b) y= \(\left ( 2-x^{2} \right )^{\frac{3}{5}}\);c) y= \(\left ( x^{2}-1 \right )^{-2}\);              d) y= \(\left...
Đề bàiTìm các đạo hàm của các hàm số:a) \(y= \left ( 2x^{2} -x+1\right )^{\frac{1}{3}}\);b) \(y= \left ( 4-x-x^{2}\right )^{\frac{1}{4}}\);c) \(y= \left ( 3x+1\right )^{\frac{\pi }{2}}\);d) \(y= \left ( 5-x\right )^{\sqrt{3}}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng công thức...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:a) \(y=x^{4\over3}\) ;                       b) \(y=x^{-3}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác bước khảo sát sự biến thiên...
Đề bàiHãy so sánh các số sau với \(1\):a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\);              b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\);c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\);              d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\).Phương pháp...
Đề bàiHãy so sánh các cặp số sau:a) \(\left ( 3,1 \right )^{7,2}\) và \(\left ( 4,3 \right )^{7,2}\);b) \(\left ( \frac{10}{11} \right )^{2,3}\) và \(\left ( \frac{12}{11} \right )^{2,3}\);c) \(\left ( 0,3 \right )^{0,3}\) và \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng phương...