Bài 2. Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường


Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?Gợi ý làm bài:-         Những sản phẩm tiêu dùng trong gia đình là hàng hóa như ti...
Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.Gợi ý làm bài:-         Than đá, dầu mỏ lúc đầu chỉ...
Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?Gợi ý làm bài:Giá trị hàng hóa không do thời gian lao động...
Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ.Gợi ý làm bài:-         Nguồn gốc: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của...
Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?Gợi ý làm bài:* Chức năng của tiền tệ:+ Chức năng làm thước đo giá trị: được thể...
Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống?Gợi ý làm bài:* Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ:+ Tiền là hình thức biểu...
Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hóa?Gợi ý làm bài:Sự biến động của cung – cầu, giá cả trên thị trường đã điều tiết các...
Thị trường là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của sản xuất hàng hóa và thị trường ở địa phương mình.Gợi ý làm bài:Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở...
Hãy nêu một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thị trường đối với người sản xuất và người tiêu dùng.Gợi ý làm bài: -         Khi một người mang hàng hóa ra bán trên thị trường, hàng...
Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay?Gợi ý làm bài:-         Công dân cần làm những hành động sau để giúp kinh tế đất nước...