Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học


Bài 1.18 trang 6 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tố hóa học là:A. những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.B. những nguyên tử có cùng số khối.C. những nguyên tử có cùng số nơtron.D. những phân tử...
Bài 1.19 trang 6 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho một nguyên tố hóa học đặc biệt có Z = 82, thường được sử dụng để làm tấm chắn phóng xạ. Tỉ lệ số nơtron/ số proton trong nguyên tử...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 58, số hạt proton gần bằng số hạt nơtron. Tính Z và A của nguyên tố...
Bài 1.22 trang 6 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 82, tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 22...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho các nguyên tố X, Y, Z. Tổng số hạt p, n và e trong các nguyên tử lần lượt là 16, 58 và 78. Số nơtron trong hạt nhân và...
Bài 1.24 trang 6 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong dãy kí hiệu các nguyên tử sau:\(_7^{14}A,\,\,_8^{16}B,\,\,_7^{15}C,\,\,_8^{18}D,\,\,_{26}^{56}E,\,\,_{27}^{56}F,\,\,_8^{17}G,\) \(\,\,_{10}^{20}H,\,\,_{11}^{23}I,\,\,_{10}^{22}K\)Các kí hiệu nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học. Sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hãy xác...