BÀI 2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ , NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ


1.12. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau:X: 20 proton và 20 nơtron,Y: 18 proton và 22 nơtron, Z: 20 proton và 22 nơtron.a) Những nguyên tử là các đồng vị của cùng...
 Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?A. \({}_{18}^{40}X,{}_{19}^{40}Y\)B. \({}_{14}^{28}X,{}_{14}^{29}Y\)C. \({}_{6}^{14}X,{}_{7}^{14}Y\)D. \({}_{9}^{19}X,{}_{20}^{10}Y\)Lời giải:Đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học tức là cùng số hiệu nguyên tử Z. Chỉ có \({}_{14}^{28}X,{}_{14}^{29}Y\) là...
Đồng có 2 đồng vị bền là \({}_{29}^{63}Cu\) và \({}_{29}^{65}Cu\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của đồng vị \({}_{29}^{63}Cu\).Lời giải:\({\overline A _{Cu}} = {{63.x + (65.(100 - x)} \over {100}} =...
 Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, sô nơtron, sô electron và số khối của các nguyên tử sau đây:\({}_{11}^{23}Na,                {}_{6}^{13}C,                      {}_{9}^{19}F,              {}_{17}^{35}Cl,          {}_{20}^{44}Ca \)Lời giải:\({}_{11}^{23}Na\) có Z = số đơn vị điện tích hạt...
 Cho các đồng vị của hiđro \({}^1H,{}^2H,{}^3H\)a) Đồng vị nào không có nơtron?b) Đồng vị nào có số nơtron gấp đôi số proton?Lời giải:a) Đồng vị \({}^1H\)b) Đồng vị \({}^3H\)
Khi cho hạt nhân \({}_{2}^{4}He\) bắn phá vào hạt nhân \({}_{7}^{14}N\) người ta thu được một proton và một hạt nhân X.Hỏi số khối A và số đơn vị điện tích hạt nhân z của hạt nhân X và hãy...
a) Hãy cho biết khối lượng (tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử) và điện tích của nơtron (tính theo điện tích đơn vị).b) Khi cho hạt nhân \({}_2^4He\) bắn phá vào hạt nhân beri \({}_4^9Be\), người ta thu được...
Thế nào là cacbon-12 \(\left( {{}^{12}C\,\,hay\,\,{}_6^{12}C\,} \right)\)? Hãy cho biết thành phần cấu tạo của nguyên tử cacbon-12.Lời giải:Trong tự nhiên, nguyên tố cacbon có hai đồng vị: \({}^{12}C (98,9%) \)và \( {}_6^{12}C \)(1,1%). Chính đồng vị \( {}_6^{12}C \)...
Khi đưa khối khí đơteri (\({}_1^2H\)) lên một nhiệt độ cao (hàng triệu độ) thì do va chạm, từng cặp hai hạt nhân \({}_1^2H\) có  thể kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân mới (phản ứng nhiệt hạch).Hỏi số...
Gọi A là số khối của hạt nhân nguyên tử. Bán kính R của hạt nhân được tính gần đúng bằng hệ thức:R = \({r_o}\root 3 \of A \,( = {r_o}{A^{1/3}})\)với \(r_o\) = 1,2.10-13 cm.Hãy tính khối lượng riêng của...
Hiđro có các đồng vị: \({}^1H,{}^2H\) và oxi có các đồng vị: \({}^{16}O,{}^{17}O,{}^{18}O\)Hãy viết công thức của các loại phân tử nước khác nhau.Lời giải:Công thức của các loại phân tử \(H_2O\): \(\eqalign{ & {}^1{H_2}{}^{16}O;{}^2{H_2}{}^{16}O;{}^1H{}^2H{}^{16}O; \cr & {}^1{H_2}{}^{17}O;{}^2{H_2}{}^{17}O;{}^1H{}^2H{}^{17}O; \cr &...
Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị: \(^{35}Cl\) có nguyên tử khối là 34,97.\(^{37}Cl\) có nguyên tử khối ià 36,97.Biết rằng đồng vị \(^{35}Cl\) chiếm 75,77% ; hãy tính nguyên tử khối trung bình của clo tự...
Các đồng vị của hiđro tồn tại trong tự nhiên chủ yếu là \({}_1^1H\) và \({}_1^2H\)Đồng vị thứ ba \({}_1^3H\) CÓ thành phần không đáng kể. Coi các đồng vị trêncó nguyên tử khối tương ứng là 1 và 2...
Nguyên tử \(^{{\bf{40}}}{\bf{Ar}}\) và \(^{{\bf{40}}}{\bf{Ca}}\) có cùng số khối là 40. Vậy chúng có phải là những đồng vị không?Lời giải:Chúng không phải là những đồng vị bởi vì hai nguyên tử này có điện tích hạt nhân khác nhau:...
 Cho các hạt nhân nguyên tử sau đây, cùng với số khối và điện tích hạt nhân:A(11 ; 5) ; B(23 ; 11); C(20 ; 10);D(21 ; 10); E(10 ; 5) ; G(22 ; 10)+ Ở đây có bao nhiêu...
Nguyên tố chì có 4 đồng vị: \({}_{82}^{204}Pb\,(2,5\% ),{}_{82}^{206}Pb\,(23,7\% ),{}_{82}^{207}Pb\,(22,4\% ),\) còn lại là \({}_{82}^{208}Pb\). Tính nguyên tử khối trung bình của chì.Lời giải:\(\eqalign{ & \% \left( {{}_{82}^{208}Pb} \right) = 100 - (2,5 + 23,7 + 22,4) = 51,4\% \cr...
Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau: \(^{40}Ar{\rm{ }}\left( {99,6\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{38}}Ar{\rm{ }}\left( {0,063\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{36}}Ar{\rm{ }}\left( {0,337\% } \right)\)Tính thể tích của 20 gam agon ở điều kiện tiêu chuẩn.Lời giải:Nguyên tử...