Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không:a) (-4 ; 5)\(\left\{ \matrix{ 7x - 5y = - 53 \hfill \cr - 2x + {\rm{9}}7 = 53 \hfill...
Hãy biểu diễn y qua x ở mỗi phương trình (nếu có thể ) rồi đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao (không vẽ đồ thị):\(a)\left\{ \matrix{ 4x - {\rm{9y}} =...
Cho phương trình 3x – 2y = 5a) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất 2 ẩn để được một hệ có nghiệm duy nhấtb) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất 2 ẩn để được một hệ...
Dựa vào vị trí tương đối giữa hai đường thẳng dưới đây, hãy tìm mối liên hệ giữa các hằng số a, b, c và các hằng số a’, b’. c’ để hệ phương trình\(\left\{ {\matrix{ {ax + by =...
Câu 2.1 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 Không vẽ đồ thị, hãy giải thích vì sao các hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất\(a)\left\{ {\matrix{ {3x = 6} \cr {x - 3y = 2}...
Minh họa hình học tập nghiệm của mỗi hệ phương trình sau:\(a)\left\{ {\matrix{ {2x + 3y = 7} \cr {x - y = 6} \cr} } \right.\)\(b) \left\{ {\matrix{ {3x + 2y = 13} \cr {2x - y = -...
Cho hệ phương trình\(\left\{ {\matrix{ {x + 0y = - 2} \cr {5x - y = - 9} \cr} } \right.\)a) Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình đã cho. Từ đó xác định nghiệm của hệ.b)...
Vẽ hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):x + 2y = 2\) và \(\left( {{d_2}} \right):2x + 3y = 0\)Hỏi đường thẳng \(\left( {{d_3}} \right):3x + 2y = 10\) có đi qua giao điểm của \(\left( {{d_1}} \right)\) và \(\left( {{d_2}} \right)\) hay không?GiảiVẽ đường thẳng...
Hỏi bốn đường thẳng sau có đồng quy không:\(\eqalign{ & \left( {{d_1}} \right):3x + 2y = 13 \cr & \left( {{d_2}} \right):2x + 3y = 7 \cr & \left( {{d_3}} \right):x - y = 6 \cr & \left( {{d_4}} \right):5x...