Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


A. Kiến thức cơ bản:1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I) \(\left\{\begin{matrix} ax + by = c & & \\ a'x + b'y = c' &...
Đề bàiKiểm tra rằng cặp số (x; y) = (2; -1) vừa là nghiệm của phương trình thứ nhất, vừa là nghiệm của phương trình thứ hai. Lời giải chi tiếtTa có: 2.2 + (-1) = 3 \( \Rightarrow \)  Cặp...
Đề bàiTìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:Nếu điểm M thuộc đường thẳng ax + by = c thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm M là một … của phương trình ax...
Đề bàiHệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm? Vì sao? Lời giải chi tiếtHệ phương trình trong ví dụ 3 có vô số nghiệm vì tập nghiệm của hai phương trình trong hệ được biểu diễn bởi...
Đề bàiKhông cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:a) \(\left\{\begin{matrix} y = 3 - 2x & & \\ y = 3x - 1 & & \end{matrix}\right.\);   ...
Đề bàiĐoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau bằng hình học:a) \( \left\{ \matrix{2{\rm{x}} - y = 1 \hfill \cr x - 2y = - 1 \hfill \cr} \right. \);           b) \( \left\{ \matrix{2{\rm{x...
Đề bàiĐố: Bạn Nga nhận xét: Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm thì luôn tương đương với nhau. Bạn Phương khẳng định: Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cùng có vô số nghiệm thì...
Đề bàiCho hai phương trình \(2x + y = 4\) và \(3x + 2y = 5\).a) Tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên.b) Vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong mỗi một...
Đề bàiCho các hệ phương trình sau:\(a)\left\{ \matrix{x = 2 \hfill \cr 2x - y = 3 \hfill \cr} \right.\)\(b)\left\{ \matrix{x + 3y = 2 \hfill \cr 2y = 4 \hfill \cr} \right.\)Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ...
Đề bàiĐoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:a) \(\left\{\begin{matrix} x + y = 2 & & \\ 3x + 3y = 2 & & \end{matrix}\right.\);                 b)...
Đề bàiĐoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:a) \(\left\{\begin{matrix} 4x - 4y = 2 & & \\ -2x + 2y = -1 & & \end{matrix}\right.\);                                  b) \(\left\{\begin{matrix} \dfrac{1}{3}x - y = \dfrac{2}{3} & &...
Đề bàiNếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của...
Đề bàiBài 1: Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: \(\left\{ \matrix{ 3x{\rm{ }} - {\rm{ }}2y{\rm{ }} = {\rm{ }}6 \hfill \cr mx{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}3 \hfill \cr} \right.\)Bài 2: Cho...
Đề bàiBài 1: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm:\(\left\{ \begin{array}{l}4x - y = 3\\mx + 3y = 5\end{array} \right.\)Bài 2: Tìm m và n để hệ phương trình:\(\left\{ \begin{array}{l}mx - y = 5\\nx + my = 4\end{array}...
Đề bàiBài 1: Cho phương trình \(3x – y = 5.\) Hãy cho thêm một phương trình để được một hệ có nghiệm duy nhất.Bài  2: Hai hệ phương trình sau có tương đương không?\((A)\,\,\,\left\{ \matrix{  x + y =...
Đề bàiBài 1: Tìm m, n để cặp số \((2; − 1)\) là nghiệm của hệ: \(\left\{ \matrix{  mx + 4y = 2 \hfill \cr  mx + ny = 5. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm m để hệ sau vô...
Đề bàiBài 1: Tìm a, b để hệ: \(\left\{ \matrix{  ax + y = 1 \hfill \cr  bx + ay =  - 5 \hfill \cr}  \right.\) có nghiệm \(( 1; − 1).\)Bài 2: Đoán nhận số nghiêm của phương trình...