Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?Trả lời:Cho phép:- Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu.- Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.
Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họaTrả lời:Các thao tác trên CSDL có thể phân nhóm:- Thao tác với cấu trúc dữ liệu: khai báo tạo lập dữ liệu mới,...- Cập nhật dữ liệu,...
Vì sao hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL? Hãy nêu ví dụ minh họaTrả lời:Học sinh cần phải nêu được hai điểm quan trọng nhất nhằm nói rõ cáchệ...
Khi làm việc với các hệ CSDL em muốn giữ vai trò gì?(người quản trị CSDL, người lập trình ứng dụng hay người dùng)? Vì saoTrả lời:Học sinh phải giải thích được cho sự lựa chọn của mình.Ví dụ: Bạn...
Trong các chức năng của hệ QTCSDL, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?Trả lời:Chức năng quan trọng nhất của hệ QT CSDL là cung cấp các dịch vụ cần thiết để khai thác thông tin...
Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL?Trả lời:Thông tin chuyển động hai chiều: xuất phát người dùng đến CSDL rồi trở lại người dùng. Tuy vậy, khi xuất phát thông tin là các yêu cầu...