Bài 2: Hình chiếu vuông góc


Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.Trả lời:Phương pháp góc chiếu thứ nhất- Vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng chiếu.- Vật thể chiếu được đặt...
Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các...
So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.Trả lời:- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:Vật thể nằm...