Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)


Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây:Hình hộp chữ nhật (h. 101) có số cặp mặt song song là: A. 2B. 3C. 4D. 6Giải:Hình hộp chữ nhật có ba mặt phẳng song song.Vậy chọn đáp án  B.
Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai:a. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng...
Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102).a. Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau?b. Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?c. Các điểm D, H, G và F có cùng...
Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật theo các kích thước cho ở hình 103. Giải: (hình 103 trang 133 sbt)Diện tích xung quanh:\(\left( {6 + 4} \right).2.3 = 60(c{m^2})\)Diện tích mặt đáy:6.4 = 24 (cm2)Diện tích toàn...
ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập phương (h.104)a. Khi ta nối A với C1 và B với D1 thì hai đường thẳng AC1 và BD1 có cắt nhau hay không?b. AC1 và A1C có cắt nhau hay không?c. Câu hỏi tương...
Quan sát hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 (h.105)a. Đường thẳng A1B1 song song với những mặt phẳng nào?b. Liệu đường thẳng AC có song song với mặt phẳng (A1C1B1) hay không? Giải: (hình 105 trang 134 sbt)a. Ta có: A1B1 // mp(ABCD)A1B1...
Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.106) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ phát biểu sau đây là sai:Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng song song thì song song với nhau. Giải: (hình 106 trang 134...