Bài 2. Hình thang


Cho tam giác AbC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?Giải:Vì ∆ ABC vuông cân tại A nên \({\widehat C_1} =...
Hình thang vuông ABCD có, AB=AD=2cm, DC= 4cm. Tính các góc của hình thang.Giải:Kẻ BH ⊥ CDTa có: AD ⊥ CD (gt)Suy ra: BH // AD.Hình thang ABHD có hai cạnh bên song songNên HD = AB và BH =...
Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy.Giải:Giả sử hình thang ABCD có AB // CD và CD > ABTừ B kẻ đường thẳng song song với AD cắt CD tại E.Hình thang...
Trên hình 3 có bao nhiêu hình thang?                Giải: Trên hình vẽ có tất cả 10 hình thang: ABCD, ABEF, ABGH, ABIK, DCEF, DCGH, DCIK, FEGH, FEIK, HGIK.
Hình thang ABCD (BC// AD) có. Khẳng định nào dưới đây là đúng?A. \(\widehat A = {45^0}\)B. \(\widehat B = {45^0}\)C. \(\widehat D = {45^0}\)D. \(\widehat D = {60^0}\)Giải:Chọn C. \(\widehat D = {45^0}\)
Hình thang ABCD (AB // CD) có \(\widehat A - \widehat D = {40^0},\widehat A = 2\widehat C\). Tính các góc của hình thangGiải:Hình thang ABCD có AB // CD\( \Rightarrow \widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong...
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC= 2 cm. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác ACE vuông cân tại E.a. Chứng minh rằng AECB là hình thang vuôngb. Tính các góc và các cạnh của...
Tính các góc của hình thang ABCD (AB//CD), biết rằng \(\widehat A = 3\widehat D,\widehat B - \widehat C = {30^0}\)Giải:AB//CD\( \Rightarrow \widehat A + \widehat D = {180^0}\)  (hai góc trong cùng phía)Ta có: \(\widehat A = 3\widehat D\)  (gt)\(\eqalign{...
Tứ giác ABCD có BC=CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thangGiải:∆ BCD có BC = CD (gt) nên ∆ BCD cân tại C\( \Rightarrow {\widehat B_1} = {\widehat D_1}\) (tính chất...
Dùng thước và êke kiểm tra xem trong các tứ giác trên hình 2:a. Tứ giác nào chỉ có một cặp cạnh song song;b. Tứ giác nào có hai cặp cạnh song song;c. Tứ giác nào là hình thang.Giải:a. Tứ...
Tính các góc B và D của hình thang ABCD, biết rằng \(\widehat A = {60^0},\widehat C = {130^0}.\)Giải:Hình thang ABCD ta có, \(\widehat A\) và \(\widehat C\) là hai góc đốia. Trường hợp \(\widehat A\) và \(\widehat B\)  là hai góc kề...
Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọnGiải:Xét hình thang ABCD có AB// CD\(\widehat A\) và \(\widehat D\) là hai góc kề với cạnh bên.\( \Rightarrow \widehat A + \widehat...
Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên vuông góc với nhau.Giải:Giải sử hình thang ABCD có AB// CD\(\eqalign{ & {\widehat A_1} = {\widehat A_2} = {1 \over 2}\widehat A(gt) \cr...
Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E.a. Tìm các hình...