Bài 2. Hình thang


1. Định nghĩa:Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.Hai cạnh song song gọi là hai đáy.Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.2. Nhận xét:- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song...
Đề bàiCho hình 15.a) Tìm các tứ giác là hình thang.b) Có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang? Lời giải chi tiếta) Tứ giác ABCD là hình thang vì BC // AD (hai góc...
Đề bàiHình thang ABCD có đáy AB, CD.a) Cho biết AD // BC (h.16). Chứng minh rằng AD = BC, AB = CD.b) Cho biết AB = CD (h.17). Chứng minh rằng AD // BC, AD = BC. Lời giải chi...
Đề bài Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác nào là hình thang, có những tứ giác nào...
Đề bàiTìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất của hai đường thẳng song song: hai góc trong cùng...
Đề bàiHình thang ABCD (AB // CD) có \(\widehat{A}-\widehat{D}=\)200  , \(\widehat{B}=2\widehat{C}\). Tính các góc của hình thang.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng song song thì tổng hai góc trong cùng phía bù nhau.Lời...
Đề bàiTứ giác ABCD có AB= BC và tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng dấu hiệu nhận biết hình thang: Hình thang là tứ giác có...
Đề bàiĐố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng dấu hiệu nhận biết hình thang: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song...