Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều


Tính sin của góc tạo bởi hai mặt kề nhau (tức là hai mặt có một cạnh chung) của một tứ diện đều.Hướng dẫn làm bài:Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi M và N theo thứ tự...
Cho ba đoạn thẳng bẳng nhau, đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của chúng. Chứng minh rằng các đầu mút của ba đoạn thẳng ấy là các đỉnh của một hình bát diện đều.Hướng...
Cho một khối bát diện đều. Hãy chỉ ra một mặt phẳng đối xứng, một tâm đối xứng và một trục đối xứng của nó.Hướng dẫn làm bài:Ta có khối bát diện đều ABCDEF như hình vẽ. Gọi O là...
Cho khối bát diện đều ABCDEF (hình vẽ). Gọi O là giao điểm của AC và BD, M và N theo thứ tự  là trung điểm của AB và AE. Tính diện tích thiết diện tạo bởi khối bát diện...