Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình


Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình?Trả lời:Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.a. Bảng chữ cái: Là tập các...
Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình?Trả lời:- Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định.- Tên do con người đặt dùng để phân biệt các đại lượng...
Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal? A) a                                                  B) Tamgiac  ...
Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình.Trả lời:Gồm 2 thành phần chính- Phần khai báo thường dùng các câu lệnh dùng để:+ Khai báo tên trương trình.+ Khai báo các thư viện và một...
Các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?a) Chương trình 1beginend.b) Chương trình 2beginprogram CT_ thu;writeln('Chao cac ban');end.Trả lời:a. Chương trình 1 là chương trình Pascal đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, mặc dù chương...