Bài 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu (1945 – 1991 ). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)


Hãy lấy những dẫn chứng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô.Trả lời:Quan hệ Việt - Xô đã chính thức được thiết lập vào 30 tháng 1 năm 1950 khi Liên bang Cộng hòa Xã...
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thờiA. từ năm 1945 đến năm 1949.                          ...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai.Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là do nhận được sự giúp đỡ tích cực của các nước...
Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1. ... là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: hơn... triệu người chết, 1 710 thành phố và hơn...
Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợpThời gian Nội dung sự kiện Thời gianNội dung sự kiện 1. Năm 1949,a) Liên Xô bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ. 2. Năm 1957,b) thế giới...
Nêu những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Ý nghĩa của những thành tựu đó.Trả lời:Liên Xô ...
Trong thời gian tổn tại từ năm 1922 đến năm 1991, Liên Xô đã có những đóng góp như thế nào trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới, giúp đỡ phong trào cách mạng và phong...