Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Tinh hình Liên Xô cuối những năm 70 - đầu những năm 80 của thế kỉ XX là A. sản xuất tiếp tực phát triển mạnh, đời...
Hãy điền chữ Đ(Đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau 1. [ ] trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, ban lạnh đạo Liên Xô và nước XHCN ở Đông Âu sớm...
Hãy hoàn thành bảng sau về quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.Thời gianNội dung sự kiện Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng...
Nội dung chính của cuộc cải tổ ở Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX là gì? Theo em, công cuộc cải tổ có đem lại kết quả mong muốn không? Hãy nêu dẫn chứng cụ...
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả ra sao?Hướng dân làm bài:Sự suy yếu của chính phủ Xô viết đã dẫn đến một loạt các sự...