Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực


Hãy so sánha) \({\left( {{5 \over 7}} \right)^{ - {{\sqrt 5 } \over 2}}}\) và 1                              b) \({2^{ - \sqrt {12} }}\) và \({\left( {{1 \over...
Hãy tínha) \({\left( {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^{\sqrt 3 }}} \right)^{\sqrt 3 }}\)                               b) \({4^{1 - 2\sqrt 3 }}{.16^{1 + \sqrt 3 }}\) c)\({27^{\sqrt 2 }}:{3^{3\sqrt...
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thứca) \(y = {3^{ - x + \sqrt x }}\)                                      b) \(y = {\left( {0,5} \right)^{{{\sin }^2}x}}\)Giảia) Điều kiện: x > 0\( - x + \sqrt x  =  - {\left( {\sqrt x ...
Với giá trị nào của a thì phương trình                                \({2^{ax^2 - 4x - 2a}} = {1 \over {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^{ - 4}}}}\)Có nghiệm duy nhất?Giải\({1 \over {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^{ - 4}}}} = {\left( {\sqrt 2 }...