Bài 2: Một số oxit quan trọng


 Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N làA. đồng và chì  ...
Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.Trả lời          CaO là oxit bazơ tác dụng với...
Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau:Trả lời                1. CaO tác dụng với CO2.2. CaO tác dụng với H2O.3. Ca(OH)2 tác dụng với...
CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên?Trả lời     Cho mỗi chất tác dụng...
Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85%?Trả lời            \({m_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{80} }{ {100}}...
Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá...
Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).a)  Viết phương trình hoá học.b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.Trả lời      ...
Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M.a)  Viết phương trình hoá học.b)  Tính khối lượng các chất sau phản ứng.Trả lời                    ...
Có các chất sau:A. CuO ;       B. H2;          C.CO;          D. SO3;            E. P2O5 ;       G.H2OHãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điền vào chỗ trống trongcác sơ đồ phản ứng sau:…         +  H2O          —>    H2SO4H2O     + ...             —>   ...
Nung nóng 13,1 gam một hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al2O3 Hoà tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần dùng V...