Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm


Giả sử khi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần, ta dẫn đến               \(\int {f\left( x \right)} dx = aG\left( x \right) - b\int {f\left( x \right)} dx\)Với \(b \ne 1\) Chứng minh...
Sử dụng kết quả bài 3.20 để tìma) \(\int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx\)                      b) \(\int {{e^x}\sin } xdx\)       c) \(\int {{e^x}\sin 2} xdx\)Giảia) Đặt \(u = {e^x},v' = c{\rm{os}}x\), ta...
Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(\int {{x^3}\sin } xdx\)                 b) \(\int {\sin } \left( {\ln x} \right)dx\)         Giảia) Đặt \(u = {x^3},v =  - c{\rm{os}}x\)           ...