Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm


Bài 5. Dùng phương pháp đổi biến số, tìm nguyên hàm của các hàm số sau:\(a)\,f\left( x \right) = {{9{x^2}} \over {\sqrt {1 - {x^3}} }}\)                   \(b)\,f\left( x \right) = {1 \over...
Bài 6. Dùng phương pháp lấy số nguyên hàm từng phần, tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = x\sin x{x \over 2};\)        b) \(f\left( x \right) = {x^2}\cos x;\)\(c)\,f\left( x \right) =...
Bài 7. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = 3x\sqrt {7 - 3{x^2}} ;\)           \(b)\,f\left( x \right) = \cos \left( {3x + 4} \right);\)                c)...
Bài 8. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = {x^2}\left( {{{{x^3}} \over {18}} - 1} \right);\)                         b) \(f\left( x \right) = {1 \over {{x^2}}}{\mathop{\rm...
Bài 9. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = {x^2}\cos 2x;\)             \(b)\,f\left( x \right) = \sqrt x \ln x;\)                       ...