Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước


Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì?Trả lời:Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp, ông chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước...
Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.Trả lời:Ôns đề nshị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai...
Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?Trả lời:Vua quan nhà Nguyễn không hiểu biết tình hình các nước trên thế giới và cũng không muốn có những thay...