Bài 2. Nhân đa thức với đa thức


A. Kiến thức cần nhớ:1. Qui tắc: Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.2. Công...
Đề bàiNhân đa thức \({1 \over 2}xy - 1\) với đa thức x3 – 2x – 6. Lời giải chi tiết(\({1 \over 2}\)xy – 1).(x3 – 2x – 6) = \({1 \over 2}\) xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6)= \({1 \over 2}\) xy.x3 + \({1 \over...
Đề bàiLàm tính nhân:a) \(({x^2}-{\rm{ }}2x + {\rm{ }}1)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)\);                     b) \(({x^3}-2{x^{2}} + x - 1)\left( {5-x} \right)\)Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân: \(({x^3}-{\rm{ }}2{x^{2}} + {\rm{ }}x{\rm{ }} - 1)\left( {x{\rm{ }} -...
Đề bàiLàm tính nhân:\(a)\,\left( {{x^2}{y^2} - \frac{1}{2}xy + 2y} \right)\left( {x - 2y} \right)\)\(b)\,\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để...
Đề bàiĐiền kết quả tính được vào bảng:Giá trị của x và yGiá trị của biểu thức(x - y)(x2 + xy + y2)x = -10;  y = 2 x = -1;  y = 0 x = 2;  y = -1 x = -0,5;  y...
Đề bàiThực  hiện phép tính:a) \(({x^2}-2x + 3) (\dfrac{1}{2}x - 5)\)b) \(({x^2}-2xy + {y^2})\left( {x-y} \right).\)Phương pháp giải - Xem chi tiết - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu...
Đề bàiChứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:(x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7.Phương pháp giải - Xem chi tiết - Áp dụng qui tắc...
Đề bàiTính giá trị biểu thức \(({x^2}-5)\left( {x + 3} \right) + \left( {x + 4} \right)(x-{x^2})\) trong mỗi trường hợp sau:a) \(x = 0;\)                  b) \(x = 15;\)c) \(x = -15;\)   ...
Đề bàiTìm x, biết:\((12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 -16x) \)\(= 81\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức,...
Đề bàiTìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn...
Đề bài Làm tính nhân:a) (\(\frac{1}{2}\)x + y)(\(\frac{1}{2}\)x + y);                                    b) (x - \(\frac{1}{2}\)y)(x - \(\frac{1}{2}\)y)Phương pháp giải - Xem chi tiết - Áp dụng...
Đề bàiBài 1. Làm tính nhân: \(\left( {2a - b} \right)\left( {4{a^2} + 2ab + {b^2}} \right)\).Bài 2. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:\(A = \left( {x - 4} \right)\left( {x - 2} \right) - \left( {x...
Đề bàiBài 1.Chứng minh rằng với \(a =  - 3,5\)  giá trị của biểu thức:\(A = \left( {a + 3} \right)\left( {9a - 8} \right) - \left( {2 + a} \right)\left( {9a - 1} \right)\) bằng \(- 29\).Bài 2. Chứng...
Đề bàiBài 1. Làm phép nhân:\(a)\;\left( {2 + x} \right)\left( {2 - x} \right)\left( {4 + {x^2}} \right)\)\(b)\;\left( {{x^2} - 2xy + 2{y^2}} \right)\left( {x - y} \right)\left( {x + y} \right).\)Bài 2. Tìm x, biết: \(x\left( {x - 4} \right) -...
Đề bàiBài 1. Rút gọn:a) \(A = \left( {5x - 1} \right)\left( {x + 3} \right) - \left( {x - 2} \right)\left( {5x - 4} \right)\)b) \(B = \left( {3a - 2b} \right)\left( {9{a^2} + 6ab + 4{b^2}} \right)\)Bài 2....
Đề bàiBài 1. Tìm m, biết: \({x^4} - {x^3} + 6{x^2} - x + m\)\(\; = \left( {{x^2} - x + 5} \right)\left( {{x^2} + 1} \right).\)Bài 2. Rút gọn: \(\left( {2x - 1} \right)\left( {3x + 2} \right)\left( {3 - x}...
Đề bàiBài 1. Tính giá trị của biểu thức:\(\left( {{x^2}y + {y^3}} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right) - y\left( {{x^4} + {y^4}} \right)\), với \(x = 0,5;y =  - 2\)Bài 2. Tìm x, biết:a) \(\left( {3x - 5} \right)\left( {7...