Bài 2: Phân loại các chất điện li


Độ điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy một số thí dụ chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình phân li của chúng.Giải                               Độ điện li:...
Chất điện li mạnh có độ điện liA. \(\alpha  = 0\)B. \(\alpha  = 1\)C. \(\alpha  < 1\)D. \(0<\alpha  < 1\)GiảiChất điện li mạnh có độ điện li \(\alpha  = 1\)Chọn đáp án B
Chất điện li yếu có độ điện li A. \(\alpha  = 0\).                                            C. \(0 < \alpha  < 1\).B. \(\alpha  = 1\).                                            D. \(\alpha  < 0\).GiảiChất điện li yếu có độ điện li \(0 < \alpha  < 1\)Chọn đáp án C
NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp nghiệm nào có thể phân biệt được chúng? Mô tả phương pháp đó?GiảiLấy hai cốc nước đựng dung dịch trên có cùng nồng độ lắp...
Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau:a) \(Ba{\left( {N{O_3}} \right)_2}\)  0,10M.b) \(HN{O_3}\) 0,020M.c) KOH 0,010M.Giảia) \(\eqalign{  & Ba{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to B{a^{2 + }} + 2NO_3^ -   \cr  & 0,1M \to 0,1M \to 0,2M...
a) Chứng minh rằng độ điện li có thể tính theo công thức sau:                                     \(\alpha  = {C \over {{C_0}}}\) Trong đó \({C_o}\)  là nồng độ mol của chất hòa tan, C là nồng độ mol của chất hòa tan phân...
Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch\(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + C{H_3}CO{O^ - }\)Độ điện li \(\alpha \)  của \(C{H_3}COOH\)sẽ biến đổi như thế nào?a) Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl.b) Khi pha loãng...