Bài 2: Phân số bằng nhau


Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Phân số bằng phân số \( - {{16} \over {24}}\) là:(A) \({{16} \over {24}}\);                 (B) \({{ - 2} \over { - 3}}\);(C) \({{ - 2} \over 3}\);                 (D) \({{ -...
Tìm các số nguyên x, y biết:a) \({x \over 5} = {6 \over { - 10}}\)                    b) \({3 \over y} = {{ - 33} \over {77}}\)           ...
Điền số thích hợp vào ô vuông:a) \({3 \over 4} = {{} \over {20}}\)                  b) \({4 \over 5} = {{12} \over {}}\)                   c) \({{}...
Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương:\({{ - 52} \over { - 71}};{4 \over { - 17}};{5 \over { - 29}};{{31} \over { - 33}}\)Giải\({{ - 52} \over { - 71}} = {{52} \over...
Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 2.36 = 8.9GiảiTa có 2.36 = 8.9. Các cặp phân số bằng nhau là:\({2 \over 8} = {9 \over {36}};{2 \over 9} = {8 \over {36}};{{36} \over 8} = {9...
Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: (-2).(-14) = 4.7GiảiTa có: (-2).(-14) = 4.7 nên lập được các cặp phân số bằng nhau là:\({{ - 2} \over 4} = {7 \over { - 14}};{{ - 2} \over...
Tìm các cặp số nguyên x, y biết:a) \({x \over 3} = {4 \over y}\)                          b) \({x \over y} = {2 \over { 7}}\)Giảia) \({x \over 3} = {4...
Tìm các số nguyên x, y, z biết: \({{ - 4} \over 8} = {x \over { - 10}} = {{ - 7} \over y} = {z \over { - 24}}\)Giảix, y, z ∈ Z, ta có: \({{ - 4} \over 8}...
Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau:$$2; 4; 8; 16; 32$$GiảiTa có: 2.32 = 64; 4.16 =64  suy ra: 2.32 = 4.16Ta có các cặp phân số bằng nhau là:\({2 \over 4} = {{16}...