Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khố…


Bài 6. Gọi \(Đ\) là phép đối xứng qua mặt phẳng \((P)\) và \(a\) là một đường thắng nào đó. Giả sử \(Đ\) biến đường thẳng \(a\) thành đường thẳng \(a’\). Trong trường hợp nào thì:a) \(a\) trùng với \(a'\) ;b)...
Bài 7. Tìm các mặt phẳng đối xứng của các hình sau đây:a) Hình chóp tứ giác đều ;b) Hình chóp cụt tam giác đều ;c) Hình hộp chữ nhật mà không có mặt nào là hình vuông.Giảia) Các mặt phẳng...
Bài 8. Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\). Chứng minh rằng:a) Các hình chóp \(A.A'B'C'D'\) và \(C.ABCD\) bằng nhau ;b) Các hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) và \(AA'D'.BB'C'\) bằng nhau.Giải Gọi \(O\) là tâm của hình lập phương.a) Phép đối xứng tâm \(O\)...
Bài 9. Chứng minh rằng các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm là những phép dời hình.Giảia)  Giả sử \({T_{\overrightarrow v }}\) là phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v \)\(\eqalign{ & {T_{\overrightarrow v }}:\,M \to M' \cr &...
Bài 10. Chứng minh rằng:a) Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng song song \((P)\) và \((Q)\) là một phép tịnh tiến ;b) Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng \((P)\) và...