Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải


Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau:a. \(x - 2,25 = 0,75\)b. \(19,3 = 12 - x\)c. \(4,2 = x + 2,1\)d. \(3,7 - x = 4\)Giải:a. \(x - 2,25 = 0,75\)\( \Leftrightarrow x = 0,75 +...
Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán).a. \(2x = \sqrt {13} \)b. \( - 5x...
Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = - 2 làm nghiệm: 2x + m = x – 1Giải:Thay x = - 2 vào hai vế của phương trình, ta có:\(\eqalign{  & 2\left( { -...
Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm:2x = 10 và 3 – kx = 2.Giải:Thay x =...
Giải các phương trình sau:a. \(7x + 21 = 0\)b. \(5x - 2 = 0\)c. \(12 - 6x = 0\)d. \( - 2x + 14 = 0\)Giải:a. \(7x + 21 = 0\)\( \Leftrightarrow 7x =  - 21 \Leftrightarrow x = ...
Giải các phương trình sau:a. \(0,25x + 1,5 = 0\)b. \(6,36 - 5,3x = 0\)c. \({4 \over 3}x - {5 \over 6} = {1 \over 2}\)d. \( - {5 \over 9}x + 1 = {2 \over 3}x - 10\)Giải:a. \(0,25x...
Giải các phương trình sau:a. \(3x + 1 = 7x - 11\)b. \(5 - 3x = 6x + 7\)c. \(11 - 2x = x - 1\)d. \(15 - 8x = 9 - 5x\)Giải:a. \(3x + 1 = 7x - 11\)\(\eqalign{...
Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm:a. \(2\left( {x + 1} \right) = 3 + 2x\)b. \(2\left( {1 - 1,5x} \right) + 3x = 0\)c. \(\left| x \right| =  - 1\)Giải:a. Ta có: \(2\left( {x + 1}...
Cho phương trình (m2 – 4)x + 2 = mGiải phương trình trong mỗi trường hợp sau:a. m = 2b. m = - 2c. m = - 2,2Giải:a. Khi m = 2, phương trình đã cho trở thành:\(\eqalign{  & \left(...