Bài 2: Tập hợp các số nguyên


Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?             -2 ∈ N, 6 ∈  N, 0 ∈   N, 0 ∈  Z, -1 ∈   N, -1 ∈ ZGiải-2 ∈ N đọc là âm 2 là số...
Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của biển Chết  là -392 mét thì dấu ''+'' và dấu ''-'' biểu thị điều gì?GiảiDấu ''+'' biểu thị độ cao trên mực...
Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:a) Nếu \( - 10^\circ C\) biểu diễn 10 độ dưới \(0^\circ C\) thì \( + 17^\circ C\) biểu diễn …b) Nếu -36m biểu diễn độ sâu 36m dưới mực nước biển thì +163m biểu diễn...
Tìm số đối của các số: +7; 3; -5; -2; -20.GiảiSố đối của +7 là -7                       Số đối của 3 là -3Số đối của -5 là 5                         Số đối của -2 là 2Số đối của -20 là 20
Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình sau.GiảiĐiểm N cách điểm O 2kmĐiểm P cách điểm O -3kmĐiểm Q...
Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:a) Nếu –50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hỏa là 50km/h chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diễn …b) Nếu +6...
Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình sau). Hãy xác định vị trí của đội.a) Sau hai giờ, với vận tốc 3km/hb) Sau một giờ, với vận tốc 4km/hCòn...
Điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Nếu 40km/h biểu diễn vận tốc của một ôtô chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì -40km/h biểu diễn...b) Nếu -2 điốp biểu diễn độ cận thì +2 điốp...
Điền các kí hiệu ∈, ∉ vào... sau:-4... N ;           -5... Z ;           5... Z.Giải-4 ∉ N ;           -5 ∈ Z ;            5 ∈ Z. BaitapSachgiaokhoa.com
Trên trục số ở hình sau, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1.a) Tìm điểm gốc O và đoạn thẳng đơn vị của trục số.b) Các...