Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên


Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*GiảiTa có: \(N = \left\{ {0;1;2;3;4;5;...} \right\}\)            \({N^*} = \left\{ {1;2;3;4;5;...} \right\}\)Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là 0 vậy \(A =...
a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: 199; x (với x ∈ N)b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số: 400 ; y (với x ∈ N*)Giảia) Số tự nhiên liền sau số 199 là 200.   ...
Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:a) \({\rm{A}} = \left\{ {x \in N|18 < x < 21} \right\}\)b) \(B = \left\{ {x \in N*|x < 4} \right\}\)c) \(C = \left\{ {x \in N|35 \le x \le...
Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :a) ……, 1200, ……                      b) ……, ………, mGiảia) 1201, 1200, 1199  ...
Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?GiảiCác số tự nhiên không vượt quá n là \(\left\{ {0;1;2;3;...;n} \right\}\)Vậy có n+1 số
Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ Nb) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*c) c,...
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) 14 ∈ N                       b) 0 ∈ N*c) Có số a thuộc N* mà không thuộc Nd) Có số b thuộc N mà không thuộc N*Giảia) Đúng  ...
Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.GiảiGọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2Từ a + a + 1 + a + 2 = 24, ta tìm được a...