Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên


A. Tóm tắt kiến thức:1. Các số 0; 1; 2; 3; 4.... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy N = {0; 1; 2; 3...}.Các số tự nhiên được...
A. Tóm tắt kiến thức:Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số.Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số. Chẳng hạn số...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:28, …, ……, 100, … Lời giải chi tiếtĐể có 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần, ta phải:- Điền vào...
Đề bàia) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:17;                           99;                   a (với a ∈ N).b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:35;         1000;       b (với b ∈ N*).Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Số liền...
Đề bài Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:a) A = {x ∈ N \(\mid\) 12 < x < 16};b) B = { x∈ N* \(\mid\) x < 5};c) C = { x ∈ N \(\mid\) 13 ≤ x ≤...
Đề bàiViết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó 2 cách viết tập hơp:- Cách...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:                                     ....,8                                      a,.....Phương pháp giải - Xem chi tiếtBài toán thực chất là đi tìm số tự nhiên liền trước và liền...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:                      \(..., 4600,...\)                 ...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử:                        \(A = \{x ∈ \mathbb N^* | x < 10 \}\).Bài 2. Nêu tính chất đặc trưng của...
Đề bàiBài 1. Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp:\(A = \{0;5 ;10;...;95 ;100 \}.\)Bài 2. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:\(B = \{ x ∈ \mathbb N | 10 ≤ x\}\)Bài 3. Viết tập hợp...
Đề bàiBài 1. Tìm x biết \(x  ∈\mathbb N^*\)  và \(x<5\)Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn n sao cho \(11≤ n ≤ 19\).Bài 3. Điền vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp...
Đề bàiBài 1. Điền vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:a) \(5 ;... ;...\) b) \(...;...;n (n ∈ \mathbb N )\)Bài 2. Viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử:\(A =  \{ n ∈\mathbb N |...
Đề bàiBài 1. Cho tập hợp \(A = \{ x ∈\mathbb N | 100 < x ≤ 105 \}\)   Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử.Bài 2. Tìm số tự nhiên liền trước của các số:100; 2010.Bài...
Đề bàiBài 1. Cho hai số tự nhiên lẻ liên tiếp. Chứng tỏ tổng của chúng luôn là một số chẵn.Bài 2. Viết tập hợp E gồm bốn số tự nhiên liên tiếp,trong đó có một số tự nhiên nhỏ...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp A gồm ba số tự nhiên liên tiếp, trong đó có một số là số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số.Bài 2. Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp luôn...