Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin


Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?Lời giải:Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, còn có những dạng thông...
Nêu một vài ví dụ minh họa có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau.Lời giải:Ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau:- Mỗi dân tộc có hệ thống...
Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?Trả lời:Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.