Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích


Có thể nói "một nguyên tủ bị mất đi một số prôtôn thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số prôtôn thì trở thành ion dương" được không? GiảiKhông thể được vì prôton là hạt nằm trong hạt nhân...
     Nhiều khi, người ta củng nói "vật nhiễm điện dương là vật thừa diện tích dương, vật nhiễm điện âm là vật thừa diện tích âm". Trong câu nói đó, em hiểu "thừa điện tích dương", "thừa diện...
      Nhiều khi, người ta cũng nói "quả cầu nhiễm diện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì diện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhiễm diện dương". ...
Chọn phát biểu sai.A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.B. Trong vật cách điện có rất ít diện tích tự do.C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa điện sau đó được nhiễm điện...
Chọn phát biểu đúng.A. Một quả cầu bấc treo gần một vật nhiễm điện thì quả cầu bấc được nhiễm điện do hưởng ứng.B. Khi một dám mây tích điện bay ở gần mặt đất thì những cột chống sét...