Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức


1.Tính chất - Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:\( \frac{A}{B}= \frac{A.M}{B.M}\) ( M là một đa thức khác đa...
Đề bài Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.Lời giải chi tiết- Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân...
Đề bàiDùng quy tắc đổi dấu hãy điền một đa thức thích hợp và chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau:\(\eqalign{& a)\,\,{{y - x} \over {4 - x}} = {{x - y} \over {...}}  \cr & b)\,\,{{5 - x} \over...
Đề bàiCô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn Lan, Hùng, Hương, Huy đã cho:a) \( \frac{x + 3}{2x - 5} = \frac{x^{2}+...
Đề bàiĐiền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{...}{x - 1}\);                    b) \( \frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} -...
Đề bàiĐố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:                                  \( \frac{x^{5}- 1}{x^{2}- 1}=...
Đề bàiGiả sử tất  cả các phân thức trong đề bài đều có nghĩa.Bài 1. Tìm đa thức P(x), biết: \({{{x^2} + 2} \over {x - 1}} = {{3{x^3} + 6x} \over {P(x)}}.\)   Bài 2. Đưa các phân thức...
Đề bàiGiả sử tất cả các phân thức trong đề bài đều có nghĩa.Bài 1. Tìm đa thức P, biết : \({P \over {x - y}} = {{2{x^2} - 2xy} \over {2{{\left( {y - x} \right)}^2}}}.\)  Bài 2. Đưa các phân...
Đề bàiGiả sử tất cả các phân thức trong đề bài đều có nghĩa.Bài 1. Tìm m, biết : \({{\left( {x - 2} \right)m} \over {ym}} = {{{x^2} - 4} \over {\left( {x + 2} \right)y}}.\)  Bài 2. Chứng minh hai...
Đề bàiGiả sử tất cả các phân thức trong đề bài đều có nghĩa.Bài 1. Tìm m, biết : \({{\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right):m} \over {\left( {2{x^2} + xy - {y^2}} \right):m}} = {{x + y} \over {2x -...
Đề bàiGiả sử tất cả các phân thức trong đề bài đều có nghĩa.Bài 1. Tìm m, biết : \({{\left( {{x^3} + 8} \right):m} \over {\left( {{x^2} - 4} \right):m}} = {{{x^2} - 2x + 4} \over {x - 2}}.\)  Bài...