Bài 2 trang 161 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo KW/h) của 30 gia đình ở một khu phố A, người ta thu được mẫu số liệu sau: Đáp ána) Dấu hiệu là số điện năng tiêu thụ trong một tháng của một gia đình.Đơn vị điều tra: Một...

  Điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo KW/h) của 30 gia đình ở một khu phố A, người ta thu được mẫu số liệu sau:

  Bài 2 trang 161 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  Đáp án

  a) Dấu hiệu là số điện năng tiêu thụ trong một tháng của một gia đình.

  Đơn vị điều tra: Một gia đình ở khu phố A

  Kích thước mẫu: 30

  b) Có 18 giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên là:

  40; 42; 45; 50; 53; 57; 59; 65; 70; 75; 84; 85; 90; 100; 133; 141; 150 và 165.