Bài 2 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Kim phút và kim giờ của đồng hồ lớn nhà bưu điện bờ hồ Hà Nội, theo thứ tự dài 1,75 m và 1,26 m. Hỏi trong 15 phút mũi kim phút vạch nên cung tròn có độ dài là bao nhiêu mét? Cũng câu hỏi đó cho mũi kin...

  Kim phút và kim giờ của đồng hồ lớn nhà bưu điện bờ hồ Hà Nội, theo thứ tự dài 1,75 m và 1,26 m. Hỏi trong 15 phút mũi kim phút vạch nên cung tròn có độ dài là bao nhiêu mét? Cũng câu hỏi đó cho mũi kin giờ.

  Đáp án

  Trong 15 phút, mũi kim phút vạch cung tròn có số đo \({\pi  \over 2}\) rad nên cung đó có độ dài là:

  \({\pi  \over 2}.1,75\, \approx 2,75(m)\)

  Mũi kim giờ vạch cung tròn có số đo \({\pi  \over {24}}\) rad nên cung đó có độ dài:

   \({\pi  \over {24}}.1,26 = 0,16\,(m)\)